Výcvikový řád

 
 

Každý člen se zavazuje podáním přihlášky (vyplněný dotazník), s vlastnoručním podpisem k respektování tohoto výcvikového řádu a i organizačního řádu.
 

 1. Každý člen, který se účastní výcviku je povinen mít zaplacené členské příspěvky ve výši, které určí výbor ZKO č. 101 Českého kynologického svazu, a jsou schválené členskou schůzi ZKO č. 101 Českého kynologického svazu, nebo má povolené hostování, které je zpoplatněno!
   
 2. Každý člen je povinen zúčastňovat se dle svého osobního volna, nebo možnosti výcviku. 
 3. Každý člen je povinen (v prostorách areálu organizace) řídit se pokyny členů výboru nebo určených instruktorů. 
 4. Výcvikové dny jsou: neděle a začátek výcviku je stanoven na 9,00 hodin. Výcvik začíná nástupem, kterého je povinen se účastnit každý člen, který je v danou chvíli na cvičáku přítomen. Výcvik končí zpravidla v 12,30 hodin, ale podle potřeby (hodně psů aj.) se tento čas může upravit. Členové, kteří se nezúčastňují nácviku obrany, mohou využit přítomných, zkušených výcvikářů k vysvětlení jim neznámých pojmu a věci které jim nejsou jasné pro svůj výcvik. 
 5. Po nástupu zpravidla následuje nácvik poslušnosti pod dozorem výcvikáře, který má v daný den službu. Výcvikář si však může zorganizovat výcvik podle svého harmonogramu a členové se musí tomuto harmonogramu podřídit. 
 6. Člen, který se na nácvik dostaví pozdě je povinen dovolit se výcvikáře, který je v daný den zodpovědný za chod cvičáku a vede výcvik, o zařazení se do tvaru, skupiny. 
 7. Po poslušnosti a malé přestávce zpravidla následuje nácvik obrany. V této době je zvlášť potřeba dbát zvýšené pozornosti, aby nedošlo k poranění psem. Psi jsou v této chvíli agresivní a je to u nácviku obrany záměr, aby se dalo zjistit chování psa a jeho zvladatelnost v této situaci. 
 8. Výcvik může proběhnout i v jiný den, ale je třeba se dohodnout s odpovědnou osobou, výcvikářem, který má možnost v potřebný den žadateli vyjít vstříc. 
 9. Každý člen zodpovídá za škody způsobené svým psem, případně i znečištění; vše je povinen odstranit, nebo uvést do původního stavu. 
 10. Každý člen je povinen mít svého psa v prostorách areálu organizace opatřeného pevným stahovacím obojkem, pevným vodítkem a psa staršího osmi měsíců bezpečným náhubkem. Pokud je agresivní tak dřív.
 11. Každý člen je povinen být řádně připraven na výcvikový den a mít sebou výcvikové pomůcky (aport, pamlsky, stopovací potřeby atd.). 
 12. Nemocní psi a háravé feny nesmí být do areálu organizace v době výcviku a jiných organizovaných akcí voděni. 
 13. Každý člen, pokud se chce zúčastňovat výcviku, musí mít svého psa řádně naočkovaného a na požádání předloží ke kontrole očkovací průkaz psa. 
 14. Do prostoru klubovny a oploceni kolem ní, není dovoleno vodit psy, taktéž není dovoleno uvazovat psy k oplocení. 
 15. Každý člen má právo zúčastnit se akcí pořádaných dle plánu práce a využívat všechny prostory patřící organizaci. 
 16. Výcvikář má právo, v případě hrubého porušení kázně, vykázat člena v daný den z areálu organizace. 
 17. Každý člen je povinen vzorně reprezentovat svou organizaci a podřídit se stanoveným předpisům a usnesením. 
 18. Rodiče děti (děti, kteří se účastní výcviku) mladších 10 let jsou povinni setrvat po celou dobu výcviku v blízkosti svého dítěte. Výcvikář nepřebírá zodpovědnost za bezpečnost dětí. 
 19. Součásti výcvikového řádu je klubový řád. 
 20. Opakované nedodržení výcvikového řádu může vést k vyloučení člena.


Schváleno výborem ZKO č. 101 Vendryně na výborové schůzi dne 15. května 2006