Organizační řád

Podle stanov svazu, upraveno pro podmínky naši organizace.

  Základní kynologická organizace č. 101, Vendryně, ČKS

I. Úvod:
1. Samostatná základní kynologická organizace je pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců.
2. Organizace vznikla roku 1951. Stanovy zaregistrovalo Ministerstvo vnitra ČR dne 14. 12. 1990 pod čj.VSP/1-1779/90-R, organizaci bylo přiděleno identifikační číslo 654 94 946 a je samostatným právním subjektem zařazeným pod Český kynologický svaz.
3. Organizační řád upravuje působnost, vnitřní vztahy a organizaci v organizaci, dále určuje rozsah povinností, působností, pravomocí a zodpovědnosti uvnitř i navenek organizace.
4. Organizační řád je základní normou organizace, jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy organizace bez rozdílu.
5. Jménem organizace vystupuje předseda, zodpovědná osoba nebo jiný pověřený člen výkonného výboru.

II. Postavení organizace:

6. Organizace je dobrovolným sdružením občanů vzniklým na základě zákona č. 83/90 Sb. provozujících tělovýchovu, sport, organizační, osvětovou a hospodářskou činnost.
7. Sídlem organizace je klubovna s č. p. 1003, činnost provozuje ve svém účelovém zařízení (areálu) ve Vendryni.
8. Organizace je občanským sdružením s právní subjektivitou, jako samostatná právnická osoba se dobrovolně sdružuje v Českém kynologickém svazu.
9. Pro bezhotovostní platební styk má organizace zřízen účet u Československé obchodní banky a.s., poštovní spořitelna, č. účtu: 163434268/0300 Podpisové právo za KLUB má předseda, místopředseda a pokladník po předchozím odsouhlasení výboru. Pro výběr jsou nutné dva podpisy a otisk razítka organizace.

III. Poslání, cíle a předmět činnosti:

10. Základním posláním organizace je:
10.1. organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do tělovýchovných a sportovních aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.
10.2. vytvářet možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže.
10.3. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a to zejména vlastní hospodářskou činností.
10.4. budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá.
10.5. vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v organizaci k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti kynologie, jako celku.
10.6. hájit zájmy organizace a zájmy svých členů uvnitř organizace i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány obce Vendryně a ostatními organizacemi jako: ČKS, MSKS, Klub agility a ostatní sportovní svazy, které se zabývají podobnou činností.

IV. Majetek organizace:

12. Majetek organizace je ve vlastnictví organizace a OÚ Vendryně, jako celku. O jeho nabývání, prodeji, převodech práv hospodaření s majetkem a o dalších dispozicích s ním rozhoduje členská schůze. K tomuto bodu je sepsána smlouva, podle které by se řídil převod majetku při zániku organizace.
13. V majetku organizace a OÚ Vendryně jsou nemovité věci (ošetřeno smlouvou podle podílového dílu).
13.1.1. Chata klubovny vč. přístřešku, pozemku, oplocení, taktéž podle podílu sepsaných ve smlouvě.
13.1.2. V majetku organizace jsou movité věci, dle inventury.
14.
Zdrojem majetku organizace
jsou zejména:
14.1. příspěvky členů organizace.
14.2. příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti.
14.3. státní příspěvky, dotace od Českého kynologického svazu, jiných organizací a osob.
14.4. příspěvky a dotace od sportovních svazů.
14.5. majetek převedený do vlastnictví organizace členem organizace.
15. Kromě majetku, ke kterému má organizace vlastnické právo, může hospodařit s jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření, tato činnost se řídí obecně závaznými předpisy.
16. Základem finančního hospodaření organizace je její roční rozpočet, který vychází z plánu činnosti. Rozpočet musí být vyrovnaný a při jeho čerpání musí být respektována rozpočtová kázeň, tzn., že rozpočtované výdaje lze čerpat jen za předpokladu splnění rozpočtovaných příjmů a neplánované akce lze financovat jen tehdy, jestliže organizace na ně získá prostředky během roku nebo z úspor jiných položek.

V. Členství v organizaci:

19. Členem organizace se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním organizace. O přijetí za člena rozhoduje výbor hlasováním.
19.1. Pro nově přijímané i stávající členy se stanoví brigádnická povinnost: odpracovat 10 hodin, v daném roce, jedna brigádnická hodina je zpoplatněná 100,- Kč. Platí se celá částka 1 000,- Kč předem, jako záloha.
20. Dokladem o členství v organizaci je členská legitimace se zaplacenými členskými příspěvky. Registraci členů a placení členských příspěvků zajišťuje výbor.
21.
Povinnosti člena:

21.1. dodržovat stanovy a organizační řád organizace, respektovat usnesení členské schůze a (3) opatření výboru organizace.
21.2. být členem Českého kynologického svazu, nebo některého klubu, který zastřešuje ČKS.
21.3. ve vztahu k majetku organizace dbát co největší hospodárnosti a šetrnosti, dodržovat ve všech prostorech organizace pořádek, předcházet možným škodám, iniciativně a bezodkladně odstraňovat vzniklé nedostatky a závady na majetku organizace.
21.4. platit členské příspěvky, o jejich výši rozhodne členská základna na své schůzi a to do 31.12 daného roku, při platnosti zásady, že nezletilí členové platí 50 % členského příspěvku pro daný rok.
21.5.
odpracovat brigádnické hodiny:

21.5.1. o počtu hodin potřebných odpracovat v příštím roce rozhodne členská schůze podle potřeby prací v daném roce, které se převádějí na příští rok.
21.5.2. stanovený počet brigádnických hodin daného roku je možno uhradit finančně, výše náhrady za neodpracovanou hodinu je schválená členskou schůzi.
21.5.3. brigádnické hodiny za člena organizace může odpracovat jiná osoba, která je fyzicky schopna zvládnout objem požadovaných prací. Zvláštní případy převodu brigádnických hodin řeší výbor na základě písemné žádosti.
21.5.4. povinností člena je do 15. 2. běžného roku písemně oznámit výboru způsob plnění brigádnických povinností pro běžný rok, ve kterém sdělí svůj podíl fyzicky odpracovaných hodin nebo počet hodin pro finanční úhradu, pokud člen neoznámí svůj způsob zabezpečení brigádnické povinnosti v daném roce, má se za to, že všechny předepsané hodiny odpracuje na brigádách ve Vendryni  v areálu ZKO a i jinde ovšem v souladu a pro organizaci. Odpracovat brigády se musí do 30. 10. běžného roku, jinak nebudou poskytnuty členské výhody.
21.5.5. plnění členských povinností (členské příspěvky, odpracování popř. úhrada brigádnických hodin) bude hodnoceno každoročně na členské schůzi v závěru roku. Nesplnění povinnosti bude členu oznámeno na členské schůzi s návrhem na omezení výhod podle bodů 21.5.6. a 21.5.7. Případné prominutí splnění povinností z vážných důvodů (nemoc apod.) řeší výbor na základě písemné žádosti se zdůvodněním vzniklého stavu.
21.5.6. při neodpracování brigádnické povinnosti, popř. jejímu neuhrazení v daném roce ztrácí člen nárok na členské výhody, zejména výše členských příspěvků v daném roce, využívání klubovny za menší poplatek.
21.5.7. pokud člen nezaplatí členské příspěvky nesplní, nebo finančně nenahradí brigádnickou povinnost, ztrácí nárok na členské výhody úplně a členství v organizaci mu bude ukončeno.
Pro obnovu členství v organizaci se bude postupovat jako u nových členů.
Do přerušení doby pro odpracování brigádnické povinnosti se nezapočítává
- u mužů doba základní vojenské služby – u žen mateřská dovolená
21.6.
do brigádnických hodin se především zahrnují:

21.6.1. práce při vyhlášených brigádách v areálu ZKO č. 101 Vendryně.
21.6.2. výkon trenérské, výcvikářské, figurantské a školitelské činnosti, včetně soustředěních závodního družstva organizace ZKO Vendryně.
21.6.3. aktivní práce ve výboru organizace.
21.7. v průběhu sezóny odpracovat nejméně jednu sobotu a na ni navazující neděli jako služba při konání kynologických akcí pořádaných organizaci
23.
Práva člena:

23.1. volit a být volen do orgánů řídících organizaci
23.2. být informován o činnosti organizace a o stavu jeho hospodaření
23.3. vznášet dotazy a dávat podněty k orgánům organizace k řešení zájmů a potřeb organizace i vlastních
23.4. po splnění brigádnické povinnosti využívat výhody člena

V. Orgány organizace:

24.Nejvyšším orgánem organizace je členská schůze. Výbor zabezpečuje plnění úkolů organizace mezi členskými schůzemi. Revizní komise provádí revize hospodaření organizace a hospodaření výboru.
VI. Členská schůze:

25. Členská schůze je složena ze všech plnoletých členů organizace (nad 18 let). Členské schůze se konají nejméně jednou za rok. Pokud o svolání požádá nejméně 1/3 členů, popř. výbor nebo jeho předseda, koná se mimořádná členská schůze nejpozději do čtyř týdnů od doručení takového podnětu.
26.
Členská schůze zejména:

26.1. rozhoduje o vzniku a zániku organizace, v případě zániku organizace schvaluje majetkové vypořádání
26.2. rozhoduje o názvu, sídle a symbolice organizace
26.3. rozhoduje o přijetí a změnách Organizačního řádu organizace
26.4. volí výbor organizace a revizní komisi organizace
26.5. schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku organizace, schvaluje rozpočet organizace a rozpočet výboru
26.6. stanoví hlavní směry činnosti organizace pro příští období
26.7. může si vyhradit rozhodnutí i v dalších otázkách
27. Členské schůze jsou způsobilé usnášení: za přítomnosti účastněných členů organizace. Za předpokladu, že všem členům byla doručena pozvánka s uvedením programu schůze. Schůze může odsouhlasit usnesení schůze a je zapotřebí 1/2 hlasů přítomných členů.

VII. Výbor:

28. Výkonným orgánem schůze je výbor, který zabezpečuje plnění úkolů organizace v období mezi jednotlivými členskými schůzemi. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze, zejména:
28.1. zabezpečuje plnění usnesení členské schůze,
28.2. organizuje a řídí hospodářskou činnost organizace,
28.3.
připravuje podklady pro členskou schůzi a to zejména:

- návrh rozpočtu na příští období,
- zprávu o hospodářské činnosti za uplynulé období, včetně čerpání dotací od státu, Českého kynologického svazu, jiných organizací a fyzických osob,
- hlavní směry činnosti,
28.4. dbá o hospodárné využívání a údržbu vlastního a svěřeného majetku organizace,
28.5. spolupracuje se sportovními svazy, především s Českým kynologickým svazem při řešení problémů organizace,
28.6. zajišťuje operativní spolupráci s obecním zastupitelstvem ve Vendryni, s podniky, ostatními kluby, jinými organizacemi a fyzickými osobami,
28.7. k zabezpečení činnosti organizace vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu,
29. Počet členů výboru stanoví členská schůze s tím, že musí být lichý počet, minimálně 5 členů a funkční období výkonného výboru je pětileté. Členská schůze dne 16. 11. 2005 rozhodla o tomto složení výboru:

29.1. předseda
- řídí organizaci a je oprávněn jednat jménem organizace ve všech jejich záležitostech,
- plně odpovídá za hospodaření organizace, včetně správy a ochrany majetku organizace,
- usměrňuje činnost funkcionářů organizace,
29.2.
místopředseda, jednatel

- zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti,
- organizuje a koordinuje činnost jednotlivých článků organizace,
- vede jmennou registraci členů,
- zajišťuje podklady pro jednání členské schůze a výkonného výboru, zpracovává schválené materiály z těchto jednání, včetně jejich publikace v kynologickém areálu,
29.3. zapisovatelka

 - samostatná funkce, vede agendu organizace

29.4. hospodář, správce budov a terénu
- odpovídá za řádný stav a provoz budov v kynologickém areálu, včetně protipožárních opatření (minimaxy),
- odpovídá za přípravu terénu pro konání akcí pořádané organizaci,
- připravuje podklady pro zajištění provozu areálu, určuje potřebu a postup prací pro brigády,
 29.5.
pokladník
- zajišťuje přesnou evidenci peněžních prostředků a jejich dokumentaci, vede peněžní deník.
- sleduje plnění členských povinností zejména placení členských příspěvků a platbu za neodpracované brigádnické hodiny
- zajišťuje spolu s předsedou, smlouvy při pohybu majetku organizace,
- zajišťuje spolu s předsedou, smlouvy při pojištění majetku a odpovědnosti za činností organizace,
29.6.
hlavní výcvikář
- Organizuje výcviky v areálu organizace.
- Řídí a organizuje činnost ve výcvikové komisi.
- Plánuje výcvikové a chovatelské akce pořádané organizaci.
- Řídí a organizuje sportovní a závodní činnost organizace.
- Aktivně se účastní a spoluorganizuje akce především zkoušky z výkonu, bonitace a ostatní akce, které jsou spojeny s výkonem a výcvikem psů.
29.7 
brigádnický referent
- připravuje podklady pro zajištění provozu areálu, zejména určuje potřebu a postup prací pro brigády, vede agendu o odpracovaných hodinách
- sleduje plnění členských povinností, zejména plnění brigádnických povinností
30.
Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomná nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných,
31. Výbor se schází pravidelně, také podle potřeby tak, aby v průběhu kalendářního roku bylo uskutečněno minimálně 12 zasedání.


 

VIII. Revizní komise:

32. Revizní komise provádí revizi hospodaření organizace a hospodaření výboru. Na členské schůzi dne 16. 11. 2005 byla schválena dvoučlenná komise. Ze své činnosti je odpovědná pouze členské schůzi.
33. Obecně jsou její úkoly vymezeny takto:
33.1. kontrola plnění usnesení členské schůze a výboru,
33.2. kontrola dodržování organizačního řádu organizace a stanov Českého kynologického svazu,
33.3. vyjádření k rozpočtu a k zaměření činnosti pro další období,
33.4. revize pracovních smluv a dohod,
33.5. revize hospodaření s finančními prostředky organizace,
33.6. vyřizování stížností v rámci organizace.

IX. Výcviková komise (hlavní výcvikář+výcvikáři):

34. Výcviková komise (dále jen VK) je odborným poradním orgánem výboru o své činnosti podává zprávu členské schůzi. Ve výcvikové komisi může pracovat každý člen klubu, který o tuto práci projeví zájem,
34.1. sleduje a vyhodnocuje účast závodního družstva v mistrovských soutěžích, včetně plnění výkonnostních cílů,
34.2. zajišťuje výchovu a zvyšování kvalifikace výcvikářů, figurantů a rozhodčích z řad členů organizace,
34.3. vede evidenci o vyškolených vycvikářích, figurantech a rozhodčích,
35.
Postavení VK:

35.1. rozhoduje o složení a činnosti závodního družstva,
35.2. vede, řídí a plánuje tréninkový proces,
35.3. navrhuje a organizuje soustředění a výcvikové tábory organizace,
35.4. vypracovává kalendář závodů, určuje trenérské doprovody na závody,
35.5. navrhuje rozpočet pro činnost družstva,
36.
Postavení závodníka:

36.1. má možnost reprezentovat organizaci na závodech, které mu byly doporučeny VK dle jeho výkonnosti,
36.2. zúčastňuje se tréninkového procesu dle pokynů výcvikářů, trenérů, zvyšuje systematickou přípravou sportovní výkonnost,
36.3. pečlivě se stará a řádně udržuje svěřený majetek,

X. Kynologický areál Vendryně:

37. Provozní doba areálu:- celoročně,
provozní doby v areálu navrhuje výcviková komise a schvaluje výbor,
provoz mimo určené hodiny pro nečleny je možný se souhlasem výboru a za úplatu.
38.
Vyhrazená část areálu:

- Chata klubovny,
- výcvikový areál
- parkoviště osobních automobilů,
jsou určeny k bezplatnému užívání jen členům klubu, kteří splnili brigádnickou povinnost pro daný kalendářní rok. Pro tyto členy nezaniká povinnost zaplatit poplatek za náklady, který určuje pro kalendářní rok výbor.
39. Při parkování osobních automobilů je člen povinen parkovat takovým způsobem, aby neomezoval ostatní členy organizace v parkování. Při konání akcí v areálu je parkování omezeno a člen je povinen se řídit pokyny organizátorů.
40. Při používání areálu má člen za povinnost co nejšetrněji zacházet se společným majetkem a po ukončení svého pobytu provést úklid užívaných prostor pro další použití. Předávání a přebírání areálu provádí pověřený člen výboru. To platí i v případě, že areál využívá jiná osoba než člen.
41. Pohyb v areálu vyhrazeném pro výcviky řídí VK
42. Ostatní činnost v areálu upřesňuje dodatek organizačního řádu tzv. "VÝCVIKOVÝ ŘÁD", který vystavuje výkonný výbor a upřesňuje dle potřeby organizace.

XI. Závěrečná ustanovení:

43. Organizační řád organizace schválil výkonný výbor organizace, byl dán ke konzultaci, na naše webové str. Členská schůze organizace schválila organizační řád dne 27. 11. 2008
44. Změny a doplňky organizačního řádu vydává výbor organizace, jejich schválení předkládá nejbližší následující členské schůzi.
Václav Kopka, předseda organizace


POVINOSTI PŘI VÝCVIKU

(dodatek org. řádu ORGANIZACE. č. 101 Vendryně)
- Všichni účastníci výcviku se řídí pokyny výcvikáře.
- V areálu klubu (mimo vyhrazené prostory pro výcvik) je přísně zakázáno volně pouštět psy bez náhubku. Pes musí být řádně připoután na vodítku tak, aby neohrožoval ostatní návštěvníky areálu.
Psovod je povinen uvazovat psa jen v místech k tomu určených.
- Do klubovny organizace, jako i za oplocení kolem klubovny je zakázáno vstupovat se psy.
- Psovod je povinen upozornit výcvikáře na všechny skutečnosti, které by vedly k narušení plynulého výcviku (agresivní neovladatelný pes, bojácný pes, háravá fena, nemoc psa, skutečnosti k povaze psa, reakce na střelbu, pes útočící na jiné psy)
- Každý účastník výcviku je povinen mít u sebe základní vybavení pro výcvik zejména kvalitní obojek, vodítko, náhubek, dostatečný počet pamlsků, aport atd.
- Během pobytu v areálu klubu je psovod povinen zajistit psovi dostatečné množství tekutin.
- Psovod nastupuje na výcvik ve stanoveném termínu, na cvičišti se řídí pokyny výcvikáře. V případě individuálního výcviku je psovod povinen se domluvit s výcvikářem, který mu určí prostor k výcviku, to platí i pro více skupin, kteří provádějí výcvik v areálu.
- Při provádění obrany jsou všichni účastníci výcviku povinni dbát zvýšené opatrnosti, řídit se pokyny výcvikáře event. figuranta.
- Po ukončení výcviku je psovod povinen provést úklid areálu zejména pak zajistit, aby na cvičišti nezůstaly předměty (kovové držáky pamlsků, značky, misky, aporty a kovové i dřevěné předměty), které by měly za následek poškození žacího stroje.
- V případě vyvenčení psa je psovod povinen si neprodleně po svém psu uklidit.

Za výbor předseda ZKO č. 101 Václav Kopka