Klubový řád

 

  Každý člen se zavazuje podáním přihlášky (vyplněný dotazník) s vlastnoručním podpisem k respektování tohoto klubového řádu a i organizačního řádu.
 

 1. Každý člen je povinen zaplatit členské příspěvky v termínu, který určí výbor ZKO a ve výši, kterou schválila členská schůze ZKO. 
 2. Každý člen je povinen zúčastňovat se členských schůzi, akci požádaných organizaci a dle svého osobního volna také výcvikových dnů. 
 3. Každý člen je povinen (v prostorách areálu organizace) řídit se pokyny členů výboru, nebo určených instruktorů. 
 4. Výcvikář, nebo člen výboru má právo, v případě hrubého porušení kázně, vykázat člena v daný den z areálu organizace. 
 5. Každý člen je povinen podílet se na údržbě a úpravě areálu organizace. 
 6. Nemocní psi a háravé feny nesmí být do areálu organizace voděni. 
 7. Do prostoru klubovny a oploceni kolem ní, není dovoleno vodit psy, taktéž není dovoleno uvazovat psy k oplocení. K oplocení není dovoleno stavět (opírat) jízdní kola a jiné předměty. 
 8. Každý člen má právo zúčastnit se akcí pořádaných dle plánu práce a využívat všechny prostory patřící organizaci. 
 9. Každý člen zodpovídá za škody způsobené svým psem, případně i znečištění, vše je povinen odstranit, nebo uvést do původního stavu. 
 10. Každý člen je povinen vzorně reprezentovat svou organizaci. 
 11. Součásti klubového řádu je výcvikový řád. 
 12. Opakované nedodržení tohoto klubového řádu může vést k vyloučení člena.

Pro klubovnu bude schválen zvláštní provozní řád (provoz klubovny je samostatná část).

Změněno a schváleno výborem ZKO č. 101 Vendryně na výborové schůzi dne: 8. 1. 2007