Zápis z výroční členské schůze ZKO Vendryně ze dne 20.12.2013

07.12.2013 16:31

ZÁPIS  Z  ČLENSKÉ  SCHŮZE

 

Konané dne  20. 11. 2013 v 17,00 hodin,  restauraci Zobawa.

            

                    Schůzi vedl: Rostislav Galuszka, místopředseda ZKO            

 

                    Program čl. schůze:

 1. Zahájení a uvítání:                                                              Rostislav  Galuszka, místopředseda
 2. Úvodní projev                                                                      Václav Kopka, předseda      
 3. Volba návrhové a mandátové komise. 

Návrh výboru pro obě komise:  Renáta Ašerová, Diana Džupinová,  z pléna zvolen Petr Sliwka

 1. Výběr členských a brigádnických příspěvků

Helena Klimánková, pokladník a Radim Wojnar, brigádnický referent  

poplatky lze hradit do 7. 1. 2014.

 1. Zpráva o činnosti ZKO za rok 2013                         Rostislav  Galuszka,  místopředseda
 2. Zpráva o hospodaření za rok 2013                          Helena Klimánková, pokladník
 3. Zpráva o brigádnické činnosti za rok 2013              Radim Wojnar, brigádnický referent
 4. Zpráva hlavního výcvikáře za rok 2013                   Miroslav  Siuda, Hlavní výcvikář               
 5. Zpráva revizní komise za rok 2013                          Wanda Walczyskowá, revizní komise
 6. Hlasování o členských a brigádnických příspěvcích pro rok 2014.
 7. Plán činnosti na rok 2014.
 8. Rozpočet na rok 2014.
 9. Diskuse.
 10. Pohoštění.
 11. Usnesení, Závěr.

 

Přítomno: 45 osob, z toho 40 členů organizace;

hosté: radní OÚ Vendryně Bednář Miroslav, Adamčíková D., Siudová J., p. Pustowka, p. Greiner.

 

Ad3) Do návrhové a mandátové komise byli navržení pí. Ašerová Renáta, pí. Džupinová Diana a Sliwka Petr.

Jmenování byli navržení k práci pro obě komise. Odsouhlaseno členskou schůzi.

  

Ad4) Pro rok 2014 bylo odsouhlaseno 500,00 Kč členské příspěvky a 1 000,00 Kč brigádnické (záloha): 1hod/100Kč.

Příspěvek pro Prahu za člena + seznam členu naší organizace poslat na ČKS do 17. ledna 2014. V termínu rovněž poslat pasportizaci naši organizace. Provede Šimíčková H.

 

Ad11) Plán činnosti pro r. 2014:

 1. Naplánovat výroční členskou schůzi.
 2. Starat se o chod klubovny.
 3. Naplánovat očkování psů, vzteklinu a psinku.
 4. Naplánovat zkoušky, podle potřeby.
 5. Organizovat brigádnickou činnost.
 6. Naplánovat a uspořádat závod XXXVII. ročník Memoriál Wojkowského dohromady IX. ročník o pohár starosty obce Vendryně. Účastnit se 2. ročníku o putovní pohár klubové ligy.
 7. Účastnit se na kynologických akcích.
 8. Starat se o pravidelný výcvik psů – areál ZKO, hlavní výcvikář.
 9. Zorganizovat den dětí + smažení vaječiny pro naše členy.
 10. Aktivně se účastnit na Vendryňském karnevalu.
 11.  Zorganizovat společenskou akci pro naše členy.
 12. Organizovat výšlapy se psy.
 13. Pořádat ukázková cvičení se psy (podle požadavku).
 14. Nadále vést kroniku, vede jí pí. H. Šimíčková.
 15. Vzniklé problémy se snažit řešit v neděli na kynologickém cvičišti.

Rozpočet na rok 2014

 

            Příjmy:           plánované        

             30 000,- Kč     čl. příspěvky

  9 000,- Kč     sponzorské dary; zde by podle možnosti měl pomoct každý!!!

  5 500,- Kč     příjem z nájmu klubovny

  5 500,- Kč     příjem z karnevalu

žádosti; předpoklad                     80 000,- Kč     příspěvek OÚ Vendryně

            celkem:                         130 000,- Kč

 

            Výdaje:             předpoklad

         12 000,- Kč     elektřina

                                                12 000,- Kč     provoz klubovny, otop, odvoz fekálií, revizní zpráva kominík

                                                     700,- Kč     nájem pozemkový fond, příjezd (parkoviště)

                                                   7 000,- Kč    benzín na kosení

                                                20 000,- Kč     výcvikové pomůcky

                                                  7 000,- Kč     příspěvky, známky Praha

                                                  1 000,- Kč     poštovné

                                                  1 000,- Kč     kronika

                                                  2 000,- Kč     cestovné, školení

                                                  3 000,- Kč     pohoštění členská schůze

                                                  5 000,- Kč     proplacení startovného do 3místa

                                                 15 000,- Kč    závod memoriál Wojkowského a pohár starosty, poháry, věcné ceny

                                                  4 300,- Kč     pojištění stavby (klubovny)

                                                15 000,- Kč     údržba, brigádnická činnost, dále klubovna, areál cvičáku

                                                25 000,- Kč     stavba tribuny u klubovny

                        celkem:         130 000,- Kč

 

Ad13) Diskusními příspěvky se výbor bude zabývat na svém nejbližším pravidelném zasedání.

Poděkováno p. Macurovi, za získání sponzora, který nám přispěl granulami pro závodníky. Rovněž poděkování s

oceněním pro paní Adamčíkovou Danu, která by mohla být příkladem pro mnohé, není našim členem, přesto vypomáhá pravidelně na všech akcích ZKO

 

Ad15) Členská schůze bere na vědomí: zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, zprávu revizní komise, zprávu o brigádnické činnosti, zprávu hlavního výcvikáře.

Členská schůze schvaluje: rozpočet na rok 2014, členské příspěvky 500,00 Kč brigádnické příspěvky 1 000,00 Kč.

Členská schůze ukládá: plnit plán činnosti na rok 2014.

 

V Třinci 20. 11. 2013

Vedoucí schůze:         Bc. Rostislav Galuszka                                  

Zapsala jednatelka:          Halina  Šimíčková                

Předseda:                         Václav Kopka